Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17781 Αριθ. 25000/740/Φ.1 (3)
Aναπροσαρμογή παραβόλων και τελών για την απόκτηση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή − ραδιοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού
ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή ραδιοσταθμού
CB. − Επιβολή παραβόλων και τελών για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες....

και για την έγκριση − αδειοδότηση και συμπερίληψη
σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδο−
τών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α΄ 127) όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο (1) του άρθρου 42
του ν. 2214/94 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Ανταποδοτικά τέλη και ει−
σφορές».
β. του άρθρου 2 παράγραφοι 2, 3 και 10 του ν. 2801/2000
(ΦΕΚ Α΄ 46) περί «ρυθμίσεων θεμάτων Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
γ. της απόφασης 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1579)
«Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρ−
μάτου» όπως εκάστοτε ισχύει.
δ. του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως ισχύει.
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
στ. του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
ζ. του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
η. της απόφασης ΥΑ 2672/2009 (ΦΕΚ Β 2408/3.12.2009)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομι−
κών Φίλιππου Σαχινίδη».
θ. της απόφασης 49535/7669/13−10−10 (ΦΕΚ Β΄ 1644)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σπυρίδωνα Βούγια».
ι. της απόφασης 69650/5111/6−8−1998 (Β΄/888) των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 4
του άρθρου 5, και της παραγράφου 4 του άρθρου 7
της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1244/72 (ΦΕΚ
181Α) «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών
σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ιδρύσε−
ως υπηρεσίας ελέγχου ραδιοεκπομπών».
λ. του Άρθρου 15 του Ν.Δ. 1244/1972 (Α−181) «περί λει−
τουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών
ασυρμάτου, ειδικών Ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπη−
ρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών» όπως τροποποιήθηκε
με το Άρθρο 8 του ν. 1780/1988 (Α−114) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του ν.δ. 1244/1972 και άλλες διατάξεις».
μ. της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 271/76 (ΦΕΚ
102/Α) «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών 
σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδυκτύων κ.λπ.».
ν. το με αριθμό 57459/372/17−12−10 έγγραφο του Γε−
νικού Γραμματέα Υπ. Οικονομικών με το οποίο ορίζει
την αναπροσαρμογή των παραβόλων και τελών που
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό
69650/5111/6−8−1998 (Β΄/888), με βάση την αύξηση του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 47%
την τελευταία δεκαετία και καθορίζει νέα σχετικά πα−
ράβολα και τέλη.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τα παράβολα και τα τέλη που αναφέρονται στα άρθρα
4, 5, 7, του Ν.Δ. 1244/72, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση
πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, ή
για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, οποιασδή−
ποτε κατηγορίας χωρίς εξετάσεις 26 € ως παράβολο.
β. Για την έκδοση ή την εμπρόθεσμη ανανέωση (η
αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται μέχρι την ημερομη− 
νία λήξεως της άδειας) της άδειας λειτουργίας ερασι− 
τεχνικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 26 € ως 
παράβολο.
γ. Για την εκπρόθεσμη ανανέωση (η αίτηση για ανα−
νέωση υποβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξεως της
άδειας) της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού, 
οποιασδήποτε κατηγορίας 35 € ως παράβολο.
δ. Για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ερα− 
σιτεχνικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 9 € ως 
παράβολο.
ε. Για την έκδοση ή ανανέωση αδείας λειτουργίας
πειραματικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 130 €
ως παράβολο.
στ. Για την τροποποίηση της άδειας, λειτουργίας πει−
ραματικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 26 €
ως παράβολο.
2. Τα παράβολα και τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 2
του Ν. 1780/88 για την έκδοση ή ανανέωση αδείας λει−
τουργίας για κάθε ένα ραδιοσταθμό CB, αναπροσαρ−
μόζονται ως εξής:
α. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας σε συλλόγους
CB της περιπτώσεως 2α του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90,
130 € ως τέλος λειτουργίας,
β. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας των περιπτώσε−
ων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/
90, 52 € ως τέλος λειτουργίας.
γ. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας προσωρινής
διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, 26 € ως τέλος
λειτουργίας,
δ. Για ραδιοσταθμό CB Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, 52 € ως
τέλος λειτουργίας.
ε. Για την τροποποίηση οποιασδήποτε άδειας από τις
παραπάνω περιπτώσεις 9 € ως τέλος λειτουργίας.
στ. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες CB, σε περί−
πτωση που η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται εκ−
πρόθεσμα (μετά την ημερομηνία λήξεως της άδειας), το
διπλάσιο των ανωτέρω ποσών ανά περίπτωση.
3. Επιβάλλονται επιπρόσθετα παράβολα και τέλη που
αφορούν σε χορηγήσεις ειδικών διακριτικών κλήσεως
και σε έγκριση – αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού
στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναλη−
πτών και Ραδιοφάρων που αναφέρονται στην Υπ. από−
φαση 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1579) «Κανονισμός
17782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» όπως
εκάστοτε ισχύει, ως εξής:
α. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες, 10 €, ως
τέλος λειτουργίας.
β. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, 30 €, ως
τέλος λειτουργίας.
γ. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε ομάδες ραδιοερασιτεχνών, 10 €, ως τέλος
λειτουργίας, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των
μελών που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ραδιο−
ερασιτεχνικό γεγονός.
δ. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης μεγάλης
διάρκειας (περισσότερες από 15 ημέρες), στις παρα−
πάνω περιπτώσεις 3α, 3β και 3γ, το αντίστοιχο ποσό
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εγκεκριμένων ημε−
ρολογιακών μηνών. Μήνας για τον υπόψη υπολογισμό
νοείται και ο μήνας που μερικώς περιλαμβάνεται στη
σχετική χορήγηση.
ε. Για την έγκριση−αδειοδότηση και συμπερίληψη
σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών,
Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοε−
ρασιτέχνη 30 €, ως παράβολο.
4. Τα παράβολα που αναφέρονται στο άρθρο 7 πα−
ράγραφος 1 του Β.Δ. 220/1971, αναπροσαρμόζονται ως
εξής:
α. Για απόκτηση Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή
26 € ως παράβολο.
β. Για απόκτηση Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητή
26 € ως παράβολο.
5. Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπλη−
γικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς,
νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση κ.λπ.) με ποσοστό
τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειο−
νομικές αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή
αναιμία, καταβάλλουν το μισό (1/2) από τα καθοριζόμενα
πιο πάνω παράβολα και τέλη λειτουργίας.
Άρθρο 2
Τα ανωτέρω παράβολα και τέλη εισπράττονται υπέρ
του Δημοσίου και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατι−
κού προϋπολογισμού στους ΚΑΕ: 3741 «Παράβολα από
κάθε αιτία» και 2339 «Έσοδα από προσφορά λοιπών
υπηρεσιών του Δημοσίου» αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά
την οποία καταργείται η με αριθμό 69650/5111/6−8−1998
(Β΄/888) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

Μοιραστείτε το:

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert